Informatii cu privire la examenul de grad principal 2015Repartizarea pe sali a candidatilor la examenul de grad principal:
Candidatii au acces in salile de sustinere a testului - grila intre orele 08.30 si 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de sali si afisate la intrare si a actului de identitate (BI, CI sau pasaport) aflat in termen de valabilitate.


Informatii privind derogarea de la vechime:
Prin referatul N.B. Nr. 9391/16.09.2015, Ministrul Sanatatii a aprobat derogarea de la conditia de vechime, in vederea inscrierii candidatiilor la examenul de grad principal, sesiunea 2015.

Conform aprobarii, la acest examen se pot inscrie candidatii care cumuleaza o vechime de 5 ani, pana la 31 decembrie 2015.


Informatii cu privire la gradul principal:

1. Ministerul Sanatatii organizeaza, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directiile de sanatate publica, in colaboare cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, denumit in continuare OAMGMAMR), prin filialele sale judetene, examenul de grad principal, sesiunea 2015.

2. Examenul de grad principal se organizeaza pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali.

3. Pentru organizarea si desfasurarea examenului de grad principal se constituie o comisie centrala de examen si 42 de comisii de examen judetene si a municipiului Bucuresti (comisii locale de examen), precum si o comisie de elaborare a subiectelor.

4. Examenul de grad principal se desfasoara in doua etape:
a) verificarea dosarelor de inscriere - etapa eliminatorie;
b) test-grila de verificare a cunostintelor.

5. Pentru a fi declarati "Promovat" candidatii trebuie sa obtina la testul- grila minimum 70 de puncte, corespunzator notei 7,00.

6. Tematica si bibliografia pentru examen sunt elaborate, pe specialitati, de catre reprezentantii Ministerului Sanatatii si ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, se aproba de catre conducerea Ministerului Sanatatii si se publica cu cel putin 60 de zile inainte de data inceperii examenului pe site-urile www.ms.ro si www.oamr.ro.

7. La examenul de grad principal se pot inscrie candidatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
a) sunt absolventi cu diploma de absolvire/licenta sau echivalenta, a uneia din urmatoarele categorii de institutii de invatamant: - scoala postliceala sanitara;
- liceu sanitar;
- colegiu medical universitar;
- facultate de asistenta medicala/moase;
b) indeplinesc, pana la data inscrierii la examen, cel putin 5 ani vechime in specialitatea inscrisa pe diploma.
c) au dreptul se sa inscrie la examenul de grad principal sesiunea 2015 si sa sustina examenul intr-o alta specialitate in care au obtinut un titlu de calificare prin absolvirea cursurilor unor unitati de invatamant sau ai cursurilor de specializare finalizate in baza Ordinului ministrului sanatatii nr. 613/2013, asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie care indeplinesc pana la data inscrierii la examen cel putin 5 ani vechime in specialitatea in care au absolvit aceste cursuri.
d) au achitat taxa de participare la examen.

8. Inscrierile la examen se fac in perioada 5-22 octombrie 2015, in zilele lucratoare, intre orele 10.00 si 14.00, pentru toate specialitatile, la sediul filialelor judetene/a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR.

9. La inscriere, candidatul va depune un dosar cu sina, care va contine urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate;
c) copia diplomei de absolvire/licenta sau echivalente a uneia din institutiile prevazute la pct. 7 lit. a); la inscriere candidatul prezinta actele de studii in original, urmand ca persoana care primeste documentele sa certifice "in conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
d) copia atestatului de echivalare, dupa caz;
e) adeverinta de vechime, din care sa reiasa vechimea de 5 ani la data inscrierii la examen, in specialitatea in care a fost incadrat si a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberata de unitatea sanitara in care este incadrat candidatul, sau dupa caz, copie legalizata si traducere legalizata dupa documente care atesta exercitarea legala a profesiei in alt stat;
f) copia actelor de schimbare a numelui, dupa caz;
g) dovada platii taxei de participare la examen.
Pe coperta dosarului de inscriere se inscriu: numele si prenumele candidatului cu initiala tatalui, numele purtat anterior (dupa caz), specializarea in care s-a inscris la examen, numarul de telefon al candidatului.

10. Cuantumul taxei de participare la examen este de 120 lei/participant.
Taxa se va plati astfel:
- suma de 120 lei se depune in contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI - 4266456, Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti (DTMB), beneficiar Ministerul Sanatatii, str. Cristian Popisteanu nr. 1 - 3, sector 1, Bucuresti, cod 010024;
Plata se poate face la orice oficiu postal in numele beneficiarului, Ministerul Sanatatii.

11. Comisiile locale de examen, in perioada 23-28 OCTOMBRIE 2015, analizeaza documentele depuse si stabileste pentru fiecare dosar rezultatul "ADMIS" sau "RESPINS".
Lista candidatilor declarati "ADMIS" la inscriere se afiseaza la sediul filialelor judetene si a municipiului Bucuresti ale OAMGMAMR.
Candidatii au dreptul sa conteste rezultatul analizei dosarelor, in termen de 24 de ore de la data afisarii. Contestatia se rezolva de comisia centrala de examen in timp de 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora.

12. Taxa de participare la examen se restituie in urmatoarele situatii:
- candidatilor care se retrag din examen cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inceperea examenului;
- candidatilor al caror dosar a fost declarat "Respins".
Suma de participare la examen se restituie in termen de 30 de zile de la data solicitarii.

13. Testul- grila de verificare a cunostintelor contine 100 de intrebari si se desfasoara pe durata a 2 ore in locatia stabilita de presedintele comisiei locale de examen, cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea probei.
Fiecare intrebare are 3 variante de raspuns, din care un singur raspuns este corect.
Fiecare raspuns corect este notat cu un punct.

14. Testul-grila se desfasoara, simultan in toate judetele si municipiul Bucuresti, pe specialitati, astfel:
- asistentii medicali generalisti: 29.10.2015, orele 10.00 - 12.00;
- celelalte categorii de candidati: 30.10.2015, orele 10.00 - 12.00.

15. Candidatii au acces in salile de sustinere a testului grila intre orele 08.30 si 08.45, pe baza tabelelor aflate la responsabilii de sali si afisate la intrare si a actului de identitate (B.I., C.I. sau pasaport), aflat in termen de valabilitate.
Candidatii sunt asezati in sala in ordine alfabetica, conform tabelului, astfel incat intre doi candidati sa ramana cel putin un loc liber.
Candidatii care nu se afla in salile de examen in momentul distribuirii testelor grila si a grilelor de raspuns pierd dreptul de participare la examen.
In salile de examen sunt interzise discutiile intre candidati, consultarea oricarui fel de material, copierea si utilizarea telefoanelor mobile. Candidatii care incalca aceste reguli sunt eliminati din examen, fapt ce se consemneaza in procesul verbal si se informeaza operativ presedintele comisiei locale de examen.

16. In ziua de examen, la ora 10.00, se distribuie fiecarui candidat un test- grila si o grila de raspuns. Un candidat poate schimba o singura data grila de raspuns.
Din momentul primirii testelor- grila si grilelor de raspuns, candidatii nu pot parasi sala de examen decat dupa 30 de minute si numai dupa predarea grilei de raspuns. Pentru necesitati fiziologice candidatii pot parasi sala de examen numai insotiti de un supraveghetor, iar timpul absentei din sala nu prelungeste durata probei pentru candidatii respectivi.
Pentru completarea datelor de identitate si a grilelor de raspuns candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra. Orice alta culoare decat cea albastra este interzisa, fiind considerata semn distinctiv.

17. Dupa expirarea timpului, candidatii predau responsabilului de sala, pe baza de semnatura, grilele de raspuns si asteapta in sala corectarea grilei. Testul - grila ramane in posesia candidatilor, cu exceptia celor care, din orice motiv, parasesc sala de examen in primele 30 de minute de examen.

18. Corectarea grilelor de raspuns se face de catre responsabilul de sala, cu ajutorul grilei de corectura, in prezenta candidatului si a inca 2 candidati din sala respectiva.
Raspunsurile necompletate pe grila de raspuns se taie cu rosu.
Se suprapune grila de corectura cu grila de raspuns si se numara intrebarile care au raspunsuri corecte. Fiecare intrebare cu raspuns corect se noteaza cu un punct.
Punctajul final al fiecarei grile de raspuns este egal cu suma intrebarilor cu raspuns corect. Punctajul maxim este de 100 de puncte, corespunzator notei 10.
Pe fiecare grila de raspuns se trece punctajul final obtinut si se semneaza de candidat si de cei 2 candidati care au asistat la corectare. Candidatul semneaza si in catalogul probei din sala respectiva.

19. Candidatii pot sa conteste rezultatul testului - grila in termen de 24 de ore de la data comunicarii punctajului obtinut. Contestatia se solutioneaza de comisia locala de examen, in termen de 48 de ore de la data expirarii termenului de depunere a acestora. Contestatiile cu privire la corectitudinea intrebarilor se transmit comisiei centrale si se solutioneaza in termen de 48 de ore.OAMGMAMR pune la dispozitia candidatilor, tematica si bibliografia precum si normele de organizare si desfasurare a examenului:

Tematica si bibliografia asistent medical generalist 2015
Tematica si bibliografia moase OG 2015
Tematica si bibliografia asistent medical stomatologie 2015
Tematica si bibliografia BFT 2015
Tematica si bibliografia nutritie-dietetica 2015
Tematica si bibliografia as. medico - social grad principal 2015
Tematica si bibliografia asistent igienist de cabinet stomatologic 2015
Tematica si bibliografia farmacie 2015
Tematica si bibliografia igiena 2015
Tematica si bibliografia laborator 2015
Tematica si bibliografia radiologie 2015
Ordinul 981 completare la OMS 652 Aprobare Norme examen si calendar
Norme organizare si desfasurare grad principal 2015
Ordinul Ministerului Sanatatii 651/2015 privind stabilirea cuantului taxei de participare la examen
Ordinul Ministerului Sanatatii 652/2015 pentru aprobarea normelor precum si a calendarului de organizare a examenului de grad principal, sesiunea 2015


Calendarul privind organizarea si desfasurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

Perioada Activitatea Atributii/Responsabil Art. N
28.08.2015 Publicarea, pe specializari, a tematicii si bibliografiei pentru examen Ministerul Sanatatii Art.5 (3)
18.09.2015 Publicarea, anuntului de examen in saptamanalul "Viata Medicala" Ministerul Sanatatii Art.5 (1)
18.09.2015 Nominalizarea, de catre ministrul sanatatii, a comisiei centrale de examen Ministerul Sanatatii Art. 6(1)
01.10.2015 Nominalizarea componentei Comisiilor locale de examen Presedintele filialei OAMGMAMR Art. 7 (1)
01.10.2015 Avizarea comisiilor locale de examen de catre presedintele comisiei centrale de examen Presedintele Comisiei Centrale de Examen(Dir. Gen. Adj-DGRUJC-MS) Art. 7 (1)
02.10.2015 Instruirea presedintilor comisiilor locale de examen Comisia centrala de examen Art. 12 (e)
05-22.10.2015 Perioada de inscriere Comisia locala de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (1)
  

23-28.10.2015

Studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatului "Admis" sau "Respins" - afisarea listei candidatilor declarati "Admis"

- primirea contestatiilor dosarelor

Comisia locala de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (2,3,4)
26.10.2015 Elaborarea testelor - grila pentru asistentii medicali generalisti Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
27.10.2015 Elaborarea testelor-grila pentru alte categorii de candidati Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
29.10.2015 Primirea testelor-grila, a grilelor de raspuns si a grilelor de corectura. Sustinerea testului-grila - asistentii medicali generalisti (orele 10.00-12.00) Comisia locala de examen Art. 19 (3)
29-30.10.2015 Primirea contestatiilor rezultatului testului-grila pentru asistenti medicali generalisti Comisia locala de examen

Art. 30 (1)

30.10.2015 Primirea testelor-grila, a grilelor de raspuns si a grilelor de corectura. Sustinerea testului-grila - alte categorii de candidati (orele 10.00-12.00) Comisia locala de examen Art. 19 (3)
30-31.10.2015 Primirea contestatiilor rezultatului testului-grila pentru alte categorii de candidati Comisia locala de examen Art. 30 (1)
01.11.2015 Solutionarea contestatiilor rezultatului testului-grila pentru asistenti medicali generalisti Comisia locala de examen Art. 30 (1)
02.11.2015 Solutionarea contestatiilor rezultatului testului-grila alte categorii de candidati Comisia locala de examen Art. 30 (1)
01-02.11.2015 Afisarea rezultatelor Comisia locala de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 30 (2)


Organizatia noastra are atributii principale in organizarea si desfasurarea acestui examen, dintre care mentionam: managementul din punct de vedere al exercitarii profesiei, elaborarea tematicii si bibliografiei pentru examen, organizarea sesiunii de instruire a presedintilor comisiilor locale de examen, elaborarea si transmiterea testelor- grila, verificarea cataloagelor si proceselor verbale cu rezultatele examenului, intocmite la nivelul filialelor judetene ale OAMGMAMR, achizitionarea rechizitelor si a altor materiale necesare comisiei de exemen, in limita bugetului stabilit, asigurarea spatiului necesar functionarii comisiei centrale si comisiei de elaborare a subiectelor; activitatile de comunicare (transmiterea documentatiei de examen etc.), incheierea contractelor civile cu persoanele care isi desfasoara activitatea la nivelul comisiei centrale de examen, comisiei de elaborarea subiectelor si colectivului pentru organizarea si desfasurarea examenului, achizitionarea, tiparirea si eliberarea certificatelor de grad principal sesiunea 2015. .

Prin filialele sale, OAMGMAMR indeplineste si alte atributii legate de inscrierea candidatilor, asigurarea logisticii si a personalul necesar organizarii si desfasurarii examenului de grad principal, asigurarea spatiilor necesare organizarii si desfasurarii examenului la nivel local, achizitionarea rechizitelor si a altor materiale necesare organizarii si desfasurarii examenului, la nivel local, in limita bugetului stabilit, comunicarea rezultatelor examenului, catre comisia centrala de examen.