Actualizarea listei nationale de experti medicali

Ca urmare a solicitarii MS privind actualizarea listei nationale de experti medicali conform prevederilor art. 680 Alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali interesati sa devina experti medicali vor depune un dosar care sa contina urmatoarele documente:
  • Cerere
  • CV
  • Diploma de studii
  • Adeverinta de vechime (minim 8 ani)
  • Certificat de membru OAMGMAMR

Dosarele vor fi depuse la secretariatul filialei pana la data de 27.07.2018.

Puteti descarca Anexa adresa nr. 450/2018 privind calitatea de expert medical.

Anexa adresa nr. 450/2018


Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare

ART. 680
(1) Ministerul Sanatatii aproba, la propunerea CMR, pentru fiecare judet si municipiul Bucuresti, o lista nationala de experti medicali, in fiecare specialitate, care vor fi consultati conform regulamentului de organizare si functionare a Comisiei.
(2) Pe lista de experti se poate inscrie orice medic, medic dentist, farmacist, asistent medical/moasa cu o vechime de cel putin 8 ani in specialitate, cu avizul CMR, CMDR, CFR si, respectiv, al OAMGMAMR.
(3) Modalitatea de remunerare a expertilor medicali din lista nationala se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii*).
(4) Onorariile pentru serviciile prestate de catre expertii medicali, desemnati potrivit art. 682, se stabilesc in raport cu complexitatea cazului expertizat, sunt aprobate prin ordin al ministrului sanatatii **) si vor fi suportate de partea interesata.
-----------
*) A se vedea publice nr. 1.398/2006 pentru aprobarea modalitatii de remunerare a expertilor medicali, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 956 din 28 noiembrie 2006.**)
A se vedea asteriscul de la art. 255.

ART. 681
Comisia poate fi sesizata de:
  • a) persoana sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia, care se considera victima unui act de malpraxis savarsit in exercitarea unei activitati de preventie, diagnostic si tratament;
  • b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activitati de preventie, diagnostic si tratament.

ART. 682
(1) Comisia desemneaza, prin tragere la sorti, din lista nationala a expertilor, un grup de experti sau un expert care dispun de cel putin acelasi grad profesional si didactic cu persoana reclamata, in functie de complexitatea cazului, insarcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului.
(2) Expertii prevazuti la alin. (1) au acces la toate documentele medicale aferente cazului, a caror cercetare o considera necesara, si au dreptul de a audia si inregistra depozitiile tuturor persoanelor implicate.
(3) Expertii intocmesc in termen de 30 de zile un raport asupra cazului pe care il inainteaza Comisiei. Comisia adopta o decizie asupra cazului, in maximum 3 luni de la data sesizarii.(4) Fiecare parte interesata are dreptul sa primeasca o copie a raportului expertilor si a documentelor medicale care au stat la baza acestuia.


ART. 683
Comisia stabileste, prin decizie, daca in cauza a fost sau nu o situatie de malpraxis. Decizia se comunica tuturor persoanelor implicate, inclusiv asiguratorului, in termen de 5 zile calendaristice.


ART. 684
(1) In cazul in care asiguratorul sau oricare dintre partile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta la instanta de judecata competenta, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei.
(2) Procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu impiedica liberul acces la justitie potrivit dreptului comun.


ART. 685
(1) Intreaga procedura de stabilire a cazurilor de malpraxis, pana in momentul sesizarii instantei, este confidentiala.
(2) Incalcarea confidentialitatii de catre persoana care a facut sesizarea duce la pierderea dreptului de a beneficia de procedura de conciliere.
(3) Incalcarea confidentialitatii de catre membrii Comisiei sau expertii desemnati de aceasta atrage sanctiuni profesionale si administrative, conform regulamentelor aprobate.


ART. 686
(1) Comisia intocmeste un raport anual detaliat pe care il prezinta Ministerului Sanatatii.
(2) Pe baza datelor astfel obtinute, Ministerul Sanatatii elaboreaza un raport anual national asupra malpraxisului medical, pe care il prezinta Parlamentului, Guvernului si opiniei publice.


ART. 687
Instanta competenta sa solutioneze litigiile prevazute in prezenta lege este judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala a avut loc actul de malpraxis reclamat.


ART. 688
Actele de malpraxis in cadrul activitatii medicale de preventie, diagnostic si tratament se prescriu in termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu exceptia faptelor ce reprezinta infractiuni.


ART. 689
(1) Omisiunea incheierii asigurarii de malpraxis medical sau asigurarea sub limita legala de catre persoanele fizice si juridice prevazute de prezenta lege constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de practica sau, dupa caz, suspendarea autorizatiei de functionare.
(2) Aceasta sanctiune nu se aplica daca asiguratul se conformeaza in termen de 30 de zile obligatiei legale.


ART. 690
Prevederile prezentului titlu nu se aplica activitatii de cercetare biomedicala.

ORDIN   Nr. 1398 din 14 noiembrie 2006

pentru aprobarea modalitatii de remunerare a expertilor medicali

EMITENT:      MINISTERUL SANATATII PUBLICE

PUBLICAT  IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 956 din 28 noiembrie 2006


ART. 1

Se aproba modalitatea de remunerare a expertilor medicali cuprinsi in lista nationala, conform metodologiei prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.


ART. 2

Autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, unitatile sanitare, expertii medicali, precum si persoanele fizice sau juridice implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


ART. 3

Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

ANEXA 1

METODOLOGIE

de stabilire a modalitatii de remunerare a expertilor cuprinsi in lista nationala


ART. 1

Expertii medicali cuprinsi in lista nationala sunt desemnati prin tragere la sorti de catre comisia de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis, organizata potrivit reglementarilor legale, denumita in continuare comisia.


ART. 2

(1) Desemnarea expertilor potrivit art. 1 se face in situatia in care comisia considera necesara o expertiza, pentru elaborarea deciziei asupra cazului.

(2) Comisia stabileste onorariul care trebuie achitat de partea interesata, potrivit ordinului ministrului sanatatii publice privind onorariile expertilor medicali, punctele asupra carora trebuie sa se pronunte expertul, precum si termenul pana la care trebuie sa se efectueze expertiza.


ART. 3

Comisia colecteaza de la expertii medicali datele cu privire la numarul de cont si unitatea bancara la care este deschis acesta si va intocmi o lista ce va fi actualizata cand intervin date noi.


ART. 4

In vederea achitarii onorariului pentru serviciile expertului, presedintele comisiei comunica, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, persoanei care a facut sesizarea cu privire la cazul de malpraxis si ii pune in vedere sa achite onorariul stabilit in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia.


ART. 5

In vederea achitarii onorariului de catre partea interesata, stabilit conform art. 2 alin. (2), comisia indica numarul de cont in care acest onorariu va trebui achitat.


ART. 6

De indata ce partea interesata a achitat onorariul cuvenit expertului, acesta va depune la comisie chitanta care dovedeste efectuarea platii.


ART. 7

Comisia trimite expertului desemnat o copie de pe actul ce atesta efectuarea platii si ii pune in vedere acestuia sa efectueze expertiza in cazul respectiv.


ART. 8

(1) In situatia in care partea interesata nu face dovada achitarii onorariului potrivit prevederilor art. 6, comisia are dreptul sa respinga sesizarea.

(2) O sesizare noua poate fi facuta pentru acelasi caz in situatia in care nu a expirat termenul de prescriptie pentru introducerea sesizarii.


ART. 9

Persoanele desemnate ca experti vor efectua toate demersurile legale in vederea achitarii obligatiilor ce rezulta din incasarea sumelor cu titlu de onorariu. Neindeplinirea acestor obligatii atrage raspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.