Actualizarea listei naționale de experți medicali

Ca urmare a solicitării MS privind actualizarea listei naționale de experți medicali conform prevederilor art. 680 Alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali interesați să devină experți medicali vor depune un dosar care să conțină următoarele documente:

-cerere,
-cv,
-diploma de studii,
-adeverința de vechime (minim 8 ani),
-certificat de membru OAMGMAMR.
Dosarele vor fi depuse la secretariatul filialei până la data de 27/07/2018.

Puteți descărca Anexă adresa nr. 450/2018 privind calitatea de expert medical.

Anexă adresa nr. 450/2018
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

ART. 680
(1) Ministerul Sănătății aprobă, la propunerea CMR, pentru fiecare județ și municipiul București, o listă națională de experți medicali, în fiecare specialitate, care vor fi consultați conform regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei.
(2) Pe lista de experți se poate înscrie orice medic, medic dentist, farmacist, asistent medical/moașă cu o vechime de cel puțin 8 ani în specialitate, cu avizul CMR, CMDR, CFR și, respectiv, al OAMGMAMR.
(3) Modalitatea de remunerare a experților medicali din lista națională se stabilește prin ordin al ministrului sănătății*).
(4) Onorariile pentru serviciile prestate de către experții medicali, desemnați potrivit art. 682, se stabilesc în raport cu complexitatea cazului expertizat, sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății**) și vor fi suportate de partea interesată.*) A se vedea Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.398/2006 pentru aprobarea modalității de remunerare a experților medicali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 28 noiembrie 2006.**) A se vedea asteriscul de la art. 255.ART. 681
Comisia poate fi sesizată de:

  1. persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârșit în exercitarea unei activități de prevenție, diagnostic și tratament;
  2. succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activități de prevenție, diagnostic și tratament.

ART. 682
(1) Comisia desemnează, prin tragere la sorți, din lista națională a experților, un grup de experți sau un expert care dispun de cel puțin același grad profesional și didactic cu persoana reclamată, în funcție de complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului.
(2) Experții prevăzuți la alin. (1) au acces la toate documentele medicale aferente cazului, a căror cercetare o consideră necesară, și au dreptul de a audia și înregistra depozițiile tuturor persoanelor implicate.
(3) Experții întocmesc în termen de 30 de zile un raport asupra cazului pe care îl înaintează Comisiei. Comisia adoptă o decizie asupra cazului, în maximum 3 luni de la data sesizării.(4) Fiecare parte interesată are dreptul să primească o copie a raportului experților și a documentelor medicale care au stat la baza acestuia.

ART. 683

Comisia stabilește, prin decizie, dacă în cauză a fost sau nu o situație de malpraxis. Decizia se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului, în termen de 5 zile calendaristice.

ART. 684
(1) În cazul în care asigurătorul sau oricare dintre părțile implicate nu este de acord cu decizia Comisiei, o poate contesta la instanța de judecată competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.
(2) Procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu împiedică liberul acces la justiție potrivit dreptului comun.
ART. 685
(1) Întreaga procedură de stabilire a cazurilor de malpraxis, până în momentul sesizării instanței, este confidențială.
(2) Încălcarea confidențialității de către persoana care a făcut sesizarea duce la pierderea dreptului de a beneficia de procedura de conciliere.
(3) Încălcarea confidențialității de către membrii Comisiei sau experții desemnați de aceasta atrage sancțiuni profesionale și administrative, conform regulamentelor aprobate.
ART. 686
(1) Comisia întocmește un raport anual detaliat pe care îl prezintă Ministerului Sănătății.
(2) Pe baza datelor astfel obținute, Ministerul Sănătății elaborează un raport anual național asupra malpraxisului medical, pe care îl prezintă Parlamentului, Guvernului și opiniei publice.
ART. 687
Instanța competentă să soluționeze litigiile prevăzute în prezenta lege este judecătoria în a cărei circumscripție teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat.
ART. 688
Actele de malpraxis în cadrul activității medicale de prevenție, diagnostic și tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepția faptelor ce reprezintă infracțiuni.
ART. 689
(1) Omisiunea încheierii asigurării de malpraxis medical sau asigurarea sub limita legală de către persoanele fizice și juridice prevăzute de prezenta lege constituie abatere disciplinară și se sancționează cu suspendarea dreptului de practică sau, după caz, suspendarea autorizației de funcționare.
(2) Această sancțiune nu se aplică dacă asiguratul se conformează în termen de 30 de zile obligației legale.
ART. 690
Prevederile prezentului titlu nu se aplică activității de cercetare biomedicală.

ORDIN   Nr. 1398 din 14 noiembrie 2006

pentru aprobarea modalității de remunerare a experților medicali

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂțII PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 956 din 28 noiembrie 2006

ART. 1

Se aprobă modalitatea de remunerare a experților medicali cuprinși în lista națională, conform metodologiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, unitățile sanitare, experții medicali, precum și persoanele fizice sau juridice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXA 1

METODOLOGIE

de stabilire a modalității de remunerare a experților cuprinși în lista națională

ART. 1

Experții medicali cuprinși în lista națională sunt desemnați prin tragere la sorți de către comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis, organizată potrivit reglementărilor legale, denumită în continuare comisia.

ART. 2

(1) Desemnarea experților potrivit art. 1 se face în situația în care comisia consideră necesară o expertiză, pentru elaborarea deciziei asupra cazului.

(2) Comisia stabilește onorariul care trebuie achitat de partea interesată, potrivit ordinului ministrului sănătății publice privind onorariile experților medicali, punctele asupra cărora trebuie să se pronunțe expertul, precum și termenul până la care trebuie să se efectueze expertiza.

ART. 3

Comisia colectează de la experții medicali datele cu privire la numărul de cont și unitatea bancară la care este deschis acesta și va întocmi o listă ce va fi actualizată când intervin date noi.

ART. 4

În vederea achitării onorariului pentru serviciile expertului, președintele comisiei comunică, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanei care a făcut sesizarea cu privire la cazul de malpraxis și îi pune în vedere să achite onorariul stabilit în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

ART. 5

În vederea achitării onorariului de către partea interesată, stabilit conform art. 2 alin. (2), comisia indică numărul de cont în care acest onorariu va trebui achitat.

ART. 6

De îndată ce partea interesată a achitat onorariul cuvenit expertului, acesta va depune la comisie chitanța care dovedește efectuarea plății.

ART. 7

Comisia trimite expertului desemnat o copie de pe actul ce atestă efectuarea plății și îi pune în vedere acestuia să efectueze expertiza în cazul respectiv.

ART. 8

(1) În situația în care partea interesată nu face dovada achitării onorariului potrivit prevederilor art. 6, comisia are dreptul să respingă sesizarea.

(2) O sesizare nouă poate fi făcută pentru același caz în situația în care nu a expirat termenul de prescripție pentru introducerea sesizării.

ART. 9

Persoanele desemnate ca experți vor efectua toate demersurile legale în vederea achitării obligațiilor ce rezultă din încasarea sumelor cu titlu de onorariu. Neîndeplinirea acestor obligații atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.

imagine

Dragi colegi,

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali sunt expuși frecvent la diverși factori de stres, pentru care în regim obișnuit, au dezvoltat strategii de gestionare.

Cu toate acestea, situația de urgență, cauzată de răspândirea noului tip de coronavirus, accentuează nevoia de mobilizare pe termen lung a tuturor resurselor fizice si psihice, astfel încât strategiile obișnuite ale persoanei de a face față stresului profesional pot fi insuficiente.

De aceea Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala București, a decis organizarea și lansarea Serviciului de suport și consiliere psihologică telefonică și on line - Psiho Assist, începând cu data de 06.05.2020.

Citește mai mult...

Vreau să știu despre...


EMC

Politica privind datele personale