Norme de Acreditare a Furnizorilor de Educatie Medicala ContinuaCAPITOLUL I

Furnizorii de Educatie Medicala Continua (EMC)


Art.1 Furnizorii de educatie medicala continua, denumiti in continuare furnizori de EMC, sunt: OAMGMAMR, prin filialele judetene si prin Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua, institutii/unitati de invatamant medical, organizatii neguvernamentale, formatori persoane fizice, alte entitati juridice care potrivit statutului/actului constitutiv au ca obiect de activitate formarea continua si dezvoltarea profesionala a personalului medical.

1.1 Furnizorii de EMC persoane fizice pot fi:

a) angajati/colaboratori ai entitatilor juridice precizate la art.1;

b) colaboratori ai Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, denumit in continuare OAMGMAMR;

c) persoane fizice autorizate (PFA-uri care au ca obiect de activitate "alte forme de invatamant" COD CAEN 8559).

1.2 Furnizorii de EMC persoane juridice pot fi persoane juridice publice/private, care au personal propriu, formatori certificati/acreditati, angajati cu contract individual de munca/colaborare, sau care au parteneriate cu institutii/unitati din sistemul national de invatamant, acreditate, respectiv:

a) OAMGMAMR;

b) institutii/unitati de invatamant medical acreditate/autorizate;

c) societati comerciale/entitati juridice care au ca obiect de activitate "alte forme de invatamant" COD CAEN 8559;

d) organizatii neguvernamentale care au prevazut in statut formarea/educatia medicala continua pentru personal medical/adulti.

1.3 Furnizorii de Educatie Medicala Continua la distanta - EMCD pot fi:

a) OAMGMAMR;

b) Filialele OAMGMAMR;

c) Persoane fizice sau juridice care au incheiat protocoale de colaborare cu OAMGMAMR sau cu filialele sale.

Art. 2 Persoanele fizice (lectori/formatori) si persoanele juridice care solicita acreditarea trebuie sa nu fi avut sau sa aiba in derulare litigii cu OAMGMAMR, sanctiuni disciplinare, atitudini/actiuni care sa aduca atingere profesiilor de asistent medical generalist, moasa si asistent medical.

Art. 3 Firmele producatoare de medicamente si materiale sanitare nu pot fi furnizori de educatie medicala continua.

Art. 4

(1) Conform Programului National de EMC sunt exceptate de la procesul acreditarii ca furnizori de EMC: institutiile de invatamant superior si preuniversitar medical acreditate/autorizate si OAMGMAMR .

(2) Sunt exceptate de la procesul acreditarii ca furnizori de EMC, persoanele fizice sau juridice care au incheiat protocoale de colaborare cu OAMGMAMR, avand ca obiect derularea de cursuri EMC.CAPITOLUL II

Procesul de acreditare


Art. 5 Furnizorii de EMC se acrediteaza de catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania prin Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua, denumita in continuare CNEPC, in colaborare cu Ministerul Sanatatii.

Art. 6 Pentru a fi acreditati, furnizorii de educatie medicala continua vor depune la Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua sau, dupa caz, la filiala judeteana/municipiului Bucuresti a OAMGMAMR un dosar care va cuprinde documente specificate in articolele 6.1 si 6.4.

6.1 Dosarul furnizorilor de educatie medicala continua - persoane fizice va contine:

a) cerere tip de acreditare/reacreditare prezentata in Anexa 1;

b) dovada de absolvire a cursului de formator, cu exceptia cadrelor didactice (grad didactic/modul de pregatire psihopedagogica) universitare, medicilor specialisti si a medicilor primari; * (*Conform Hotararii Consiliului national al OAMGMAMR nr. 14/19.06.2018)

c) copie Certificat de membru, avizat pe anul in curs (pentru formatorii membri ai OAMGMAMR);

d) adeverinta de vechime din care sa reiasa vechimea de minim 5 ani in profesie si specialitatea cursului (pentru formatorii membri ai OAMGMAMR);

e) Curriculum Vitae (CV);

f) copii conform cu originalul ale actelor de studii de specialitate si anexele acestora, ale diplomelor de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare si alte forme de perfectionare in specialitatea/subiectul cursului;

g) copie de pe actele care atesta schimbarea numelui;

h) programa unuia dintre cursurile EMC propuse;

i) copii ale Codului de Identificare Fiscala (CIF) si certificate de atestare fiscala, pentru persoanele care aplica in nume propriu (PFA).

6.2 Persoanele fizice angajati/colaboratori ai filialelor OAMGMAMR precum si persoanele fizice care doresc acreditarea in nume propriu vor depune dosarele spre verificare/avizare la filialele OAMGMAMR de care apartin/a judetului unde au inregistrarea fiscala;

6.3 Dosarele eligibile vor fi avizate de presedintele filialei si transmise apoi CNEMC pentru acreditare.

6.4 Dosarul furnizorilor de educatie medicala continua - persoane juridice va contine:

a) cerere tip de acreditare/reacreditare - prezentata in Anexa 2;

b) documente ale firmei/institutiei/organizatiei - copii certificate pentru conformitate dupa:

  • actul constitutiv/statut;
  • certificatul de inmatriculare/sentinta judecatoreasca de infiintare;

c) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, inregistrarea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;

d) certificat de inregistrare fiscala (copie) si certificat de atestare fiscala in termen de valabilitate la data depunerii dosarului;

e) dovada ca firma/institutia/organizatia are personal de specialitate in tematica pentru care se solicita acreditarea, respectiv:

  • angajat/colaborator, pentru care va depune dosar de acreditare "persoana fizica";
  • acte care sa demonstreze raportul juridic dintre persoana juridica si persoana fizica in cauza (adeverinta, copie a contractului de munca, copie a contractului civil, etc.);

f)dovada ca firma/institutia/organizatia are experienta de minim 3 ani in organizarea si derularea, cu regularitate, de cursuri adresate asistentilor medicali/moaselor;*

*) Conform Hotararii CN nr. 12/2018

g) imputernicire notariala (in original) in cazul in care persoana care solicita acreditarea nu este reprezentantul legal al persoanei juridice;

h) copie dupa dovada achitarii taxei de acreditare pentru persoane juridice.

6.5 Dosarele pentru acreditarea persoanelor juridice se vor depune la CNEPC.

Art. 7 Cererile de acreditare se vor solutiona in termen de maxim 60 de zile de la data depunerii acestora la CNEPC, iar rezultatul se va comunica in scris, in termen de 7 zile solicitantilor.

Art.8 In cazul dosarelor incomplete solicitantul acreditarii va fi notificat, avand la dispozitie 15 zile sa completeze dosarul. In caz contrar, dosarul va fi respins.

Art. 9 Acreditarea furnizorilor de formare este valabila 12 luni de la data acordarii.CAPITOLUL III

Oferta de cursuri


Art.10 Programul de educatie medicala continua propus de furnizor reprezinta oferta educationala care urmareste, dupa caz, dobandirea sau actualizarea de cunostinte profesionale, formarea si dezvoltarea de aptitudini si/sau de competente profesionale pentru asistentii medicali, in conformitate cu standardele profesionale si standardele de calitate specifice.

Art.11 Furnizorii de educatie medicala continua vor face dovada ca materialul cursului se incadreaza in nevoile specifice de formare stabilite de catre OAMGMAMR, in conformitate cu Programul National de Educatie Medicala.

Art.12 Furnizorii de educatie medicala continua vor depune, in dosarul de acreditare, programa cursului care urmeaza sa fie propus spre creditare.

Art.13 Furnizorii de educatie medicala continua pot solicita creditarea cursurilor de EMC conform Programului National de Educatie Medicala Continua, fie odata cu dosarul de acreditare, fie ulterior, dupa obtinerea acreditarii.

13.1 Cererile de creditare depuse odata cu dosarul de acreditare vor fi analizate doar in cazul furnizorilor care obtin acreditarea, conform reglementarilor OAMGMAMR privind creditarea cursurilor de EMC.

Art.14 Furnizorii de EMC acreditati vor sustine cursurile de EMC numai dupa informarea in scris a filialelor OAMGMAMR cu cel putin 15 zile inainte de inceperea derularii cursurilor.

Art.15 Furnizorii de educatie medicala continua nu au calitatea de organizatori ai cursurilor din cadrul Programului National de Educatie Medicala Continua al OAMGMAMR.

15.1 Furnizorii de educatie medicala continua pot fi, dupa caz, co-organizatori ai cursurilor din cadrul Programului National de Educatie Medicala Continua al OAMGMAMR, in colaborare cu filialele OAMGMAMR.CAPITOLUL IV

Taxe


Art.16 Taxele de acreditare si de reacreditarea a furnizorilor de EMC persoane juridice se stabilesc prin hotarare a Consiliului National al OAMGMAMR.CAPITOLUL V

Reacreditarea


Art.17 Furnizorii de educatie medicala continua care au fost acreditati pot solicita reacreditarea, cu 60 de zile inainte de data expirarii acreditarii.

Art.18 Pentru a fi reacreditati, furnizorii de educatie medicala continua vor depune la Comisia Nationala de Educatie Profesionala Continua sau, dupa caz la filiala judeteana a OAMGMAMR un dosar care va cuprinde documente specificate in articolele 18.1 si 18.2:

18.1 Dosarul de reacreditare a furnizorilor de educatie medicala continua - persoane fizice va contine:

a) cerere tip de acreditare/reacreditare - prezentata in Anexa 1;

b) copie Certificat de membru, avizat pe anul in curs, pentru membri OAMGMAMR;

b^1) Prin exceptie de la prevederile lit. (b), nu au obligatia depunerii avizului anual, membrii OAMGMAMR care, la data depunerii dosarului de reacreditare, detin functii de conducere sau au calitatea de salariati in cadrul OAMGMAMR;*

*) Conform Hotararii CN nr. 12/2018

c) copii conform cu originalul ale actelor de studii de specialitate si anexele acestora, ale diplomelor de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare si alte forme de perfectionare in specialitatea/subiectul cursului (altele decat cele care au fost depuse deja la dosar, daca acestea exista);

d) copii ale CIF si certificate de atestare fiscala, pentru persoanele care aplica in nume propriu (PFA);

e) fisa evaluare a activitatii eductionale desfasurate in anul precedent completata de comisia/comisiile EMC din filiala/filialele in care furnizorul a derulat cursurile, prevazuta in Anexa 3.

18.2 Dosarul de reacreditare a furnizorilor de educatie medicala continua - persoane juridice va contine:

a) cerere tip de acreditare/reacreditare - prezentata in Anexa 2;

b) fisa evaluare a activitatii eductionale desfasurate in anul precedent completata de comisia/comisiile EPC din filiala/filialele in care furnizorul a derulat cursurile;

c) cereri de reacreditare "persoane fizice" (Anexa 1) pentru formatorii care urmeaza sa sustina cursuri;

d) copie dupa dovada achitarii taxei de reacreditare pentru persoane juridice.CAPITOLUL VI

Alte dispozitii


Art.19 Furnizorii de educatie medicala continua acreditati vor fi inregistrati in registrul national al furnizorilor de educatie medicala continua prevazut in Anexa 4 si in Anexa 5.

Art.20 Lista furnizorilor de educatie medicala continua acreditati prevazuta in Anexa 4 se va afisa pe site-ul national al OAMGMAMR.

Art.21 CNEPC prin comisiile judetene/a municipiului Bucuresti, va monitoriza desfasurarea programelor EMC, avand ca obiectiv ridicarea standardelor profesionale.

Art.22 Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage sanctionarea furnizorului, care, in functie de gravitatea abaterii poate fi :

a) Suspendarea acreditarii pana la remedierea aspectelor care au condus la aceasta sanctiune. In caz de suspendare a acreditarii, furnizorul nu mai are dreptul de a furniza programe EMC pentru alte serii de cursanti pana la ridicarea suspendarii;

b) Retragerea acreditarii furnizorului daca motivul suspendarii nu este remediat in termenul stabilit de CNEPC.

Art.23 Retragerea acreditarii este de competenta Comisiei Nationale de Educatie Profesionala Continua, cu avizul Biroului Executiv al OAMGMAMR.

Art.24 Presedintii filialelor judetene vor aduce la cunostinta Comisiei Nationale de Educatie Profesionala Continua orice situatii de abatere ale furnizorilor de la prezentele norme.ANEXE

Anexa 1 Cerere acreditare reacreditare persoane fizice

Anexa 2 Cerere acreditare reacreditare persoane juridice

Anexa 3 Fisa de evaluare a formatorului

Anexa 4 Registrul National persoane juridice

Anexa 5 Registrul National persoane fizice

www.oamr.ro/hotarare-nr-23-din-27-09-2013-pentru-aprobarea-taxei-de-acreditare-si-reacreditare-a-furnizorilor-de-educatie-medicala-continua-persoane-juridice

http://www.oamr.ro/hotarare-nr-222013-pentru-aprobarea-normelor-de-acreditare-a-furnizorilor-de-educatie-medicala-continua/